Rundt år 2000 tenkte bergenseren  Hein Kvalheim at han ville blåse liv i sin tidligere lidenskap – motorsykkel. Etter en motorsykkelulykke i 1983 ble det bom stopp for dette da han ble hardt skadet. Kjøring på vanlig motorsykkel var uaktuelt. Som rullestolbruker var alternativene begrenset. I sin søket etter informasjon om tilpasninger om ombyggningsmuligheter fant han at det var svært lite informasjon eller kunnskap der han søkte. Han satt inn annonse i «Handikapnytt» (organ for Norges Handikapforbund) og tok kontakt med Morten Hansen i NMCU for å høre med dem hva de hadde av kunnskap om dette. Samarbeidet med NMCU utviklet seg godt og i løpet av kort tid bestemte han seg for å samle all informasjonen han fikk tak i en nettside. Nettsiden ble etter hvert grunnlaget for Likevel MC Norge, en organisasjon som i 2021 feiret sitt 20 årsjubileum.

Likevel MC Norge har som målsetting å spre informasjon om, å legge til rette for, tilpasninger og ombygningsløsninger for folk som ønsker å kjøre motorsykkel, men som av en eller annen grunn ikke kan kjøre en vanlig standard motorsykkel. Dette kan skyldes medfødte utfordringer eller oppståtte skader som for Hein`s vedkommende. Arbeidet var et nybrottsarbeid i Norge ettersom ingen tidligere har samlet informasjon og formidlet dette på denne måten og resultatet av dette har gitt gode resultater for mange.

Organisasjonen har godt over 100 medlemmer over hele landet, i alle aldre og blant folk som både trenger det Likevel MC Norge kan bidra med og andre som støtter saken. I tillegg har Likevel MC Norge 16 støtteklubber blant norske motorsykkelklubber som ønsker å støtte dette arbeidet. En god effekt av dette er at klubbenes medlemmer lettere kan komme i kontakt med Likevel MC Norge om det er medlemmer som trenger hjelp eller råd. Det arbeides med å øke både antall medlemmer og antall støtteklubber – herved er oppfordringen gitt!

Vi i Likevel MC Norge kan kontaktes via telefon, epost eller via kontaktskjema nederst på siden:

Likevel MC Norge
Geitevikja 63
5353 Straume
mail: adm@likevelmc.no

Styret i Likevel MC Norge

Styret består av:

Hein A. Kvalheim
Geitevikja
5353 Straume
Jobb 55 55 22 49
Mobil 909 94 800
mail: hein@likevelmc.no

Kjell Ove Oppedal
Hetlevikåsen 98
5173 Loddefjord
Mobil 90 18 86 75
mail: kjellopp@online.no

Bjørn Heradstveit
Bjørndalsstølen 17
5161 Loddefjord
Mobil: 91 76 44 64
mail: bherads@icloud.com

Varamedlemmer i styret:
Terje Wollertsen og Grethe Opsal

Statutter

vedtatt 11.11.01, sist endret 01.03.02

§ 1. Organisasjonens status og navn

«Likevel MC Norge» er en selvstendig interesseorganisasjon. Organisasjonen skal være politisk og religiøs uavhengig.Stiftelsesdato er 11.november 2001.

§ 2. Formål

Målet med Likevel MC Norge er å gi mennesker med ulike funksjonshemninger informasjon om, og mulighet til å kunne kjøre motorsykkel ved hjelp av tilgjengelige, funksjonelle og trafikksikre hjelpemiddel.

§ 3. Målgruppe

Målgruppen for arbeidet er alle som på grunn av medfødt eller oppstått skade eller lyte ikke kan anvende en ordinær/standard motorsykkel og/eller dens betjeningsorgan, men der dette kan muliggjøres gjennom eksisterende eller utviklede hjelpemiddel eller ombygninger.

§ 4. Medlemmer

Medlem kan alle være som er definert i målgruppen eller av annen grunn er interessert i arbeidet. Styret kan nekte opptak av medlemmer når det finnes grunnlag for dette. Alle må ha betalt fastsatt kontingent for å kunne regnes som medlemmer.

§ 5. Arbeidsform/virksomhet

Likevel MC Norge skal i hovedsak utføre arbeid etter formålet gjennom internett og hjemmesiden www. likevel.mc.no, samt gjennom arbeid mot myndigheter i forhold til regelverk vedr. førerkortforskrifter, kjøretøyforskrifter og avgiftsproblematikk. Likevel MC Norge har rett til å knytte seg til internasjonale organisasjoner med samme formål.

§ 6. Styret

Ethvert medlem kan velges inn i styret. Valg på ordinært styre skal være skriftlig Styret skal bestså av leder, sekretær og kasserer, samt om mulig to varamenn. Styret konstituerer seg selv. Styreperioden er to år. Styret velges av årsmøtet annenhvert år. Styret er ansvarlig for:

* Organisasjonens løpende aktiviteter

* Innkreving av kontingent

* Avtaler med samarbeidspartnere

* Føring av medlemskartotek

* Økonomisk forvaltning, herunder bokførsel av regnskap. Det skal føres regnskap for aktivitetene. Regnskapet skal ved årsslutt revideres av registrert revisor eller tilsvarende.

* Avholdelse av årsmøte, herunder valg av tidspunkt og form

* Vedtak av budsjett.

Styrets leder har signatur for organisasjonen.

§ 7. Årsmøtet

Årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar. Årsmøtet kan avholdes uten fysisk tilstedeværelse dersom dette blir tilrettelagt på en tilfredsstillende måte. Alle registrerte medlemmer kan pr. brev. eller elektronisk post melde saker til styret og årsmøtet. For saker til årsmøtet skal dette meldes senest innen utgangen av januar samme år. Årsmøtet er interesseorganisasjonens høyeste organ og dets viktigste oppgaver er:

* Valg av strategi og satsingsområder

* Organisering av virksomheten

* Godkjenning av regnskap

* Valg av styre hver 2. år

* Endring av statutter

* Fastsettelse av kontingent

* Valg av valgkomite på to medlemmer

§ 9.Opphør

Opphør av Likevel MC Norge avgjøres av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer. Ved eventuelt opphør overføres eventuelle midler og eiendeler Norsk Motorcykkel Union.

§ 10. Endring av statutter

Endring av disse statuttene kan bare foretaes av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer.

Kontakt oss gjerne via skjema om du ønsker det: