Likevel MC Norge arbeider for å bidra til å gjøre det å kjøre motorsykkel så enkelt som mulig. Førerkort kan være noe som må avklares. Hvilke krav som stilles m.m., beskriver vi her, sammen med litt av det vi vet:

Helse m.m

Regler for førerkort for klasse A kan man se i forskrifter om førerkort og førerprøve m.v. av 19. januar 2004 (se: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040119-0298.html#map018)

Motorsykkel

For øvrig gjelder følgende definisjoner for internasjonale førerkortklasser fastsatt i henhold til tredje førerkortdirektiv (direktiv 2006/126/EF):

1.Motorvogn: Ethvert motordrevet kjøretøy som normalt brukes til transport av personer eller gods på veg eller til å trekke kjøretøy som brukes til transport av personer eller gods på veg. Definisjonen omfatter også trolleybuss, men ikke traktor og motorredskap med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t.
2.Motorsykkel: Motorvogn registrert som motorsykkel i henhold til motorsykkelforskriften eller tidligere forskrifter om kjøretøy. Motorsykkel er motorvogn med to hjul med eller uten sidevogn.
3.Trehjuls motorsykkel (motor tricycle): motorvogn med tre symmetrisk plasserte hjul, slagvolum over 50 cm​3 og konstruktiv hastighet over 45 km/t.
4.Mellomtung motorsykkel: Motorsykkel som har en effekt på høyst 35 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg. Etter nedtrimming kan motorsykkelens tidligere effekt ha vært høyst det dobbelte av nåværende effekt.
5.Lett motorsykkel: Motorsykkel som har et slagvolum på høyst 125 cm​3, en effekt på høyst 11 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg.
6.Moped: Motorvogn som er registrert som moped i henhold til motorsykkelforskriften eller tidligere forskrifter om kjøretøy.
7.Tilhenger: Kjøretøy som definert i bilforskriften, traktorforskriften eller tidligere forskrifter om kjøretøy. I forhold til førerett beskrevet i kap. 3, regnes tilhengerredskap også som tilhenger.
8.Kjøretøy med manuelt gir: Kjøretøy med koplingspedal (eller koplingshendel som betjenes manuelt for klasse A1, A2 eller A) som må betjenes av fører ved start, stopp og girskifte.
9.Kjøretøy med automatgir: Kjøretøy som ikke oppfyller kriteriene i nr. 8 ovenfor.

§ 3 angir førerkortklassene og spesifiserer:

§ 3-2. Førerett i klasse A, direkte erverv

Førerett i klasse A gjelder for:

  1. Motorsykkel med eller uten sidevogn.
  2. Tohjuls moped. For kjøring i Norge omfatter føreretten i tillegg: Kjøring med tilhenger til motorsykkel med slagvolum over 125 cm
  3. Motorsykkelen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet. Klasse M kode 147. 3. Beltemotorsykkel med eller uten tilhengerslede.
  4. Tohjuls moped.

§ 3-3. Førerett i klasse A, etappevis erverv

Førerett i klasse A gjelder for:

1. Motorsykkel med eller uten sidevogn. Fram til fylte 21 år eller de første to årene etter erverv av førerett i klasse A, gjelder føreretten bare for mellomtung motorsykkel med eller uten sidevogn.

2. Tohjuls moped. For kjøring i Norge omfatter føreretten i tillegg: 1. Kjøring med tilhenger til motorsykkel med slagvolum over 125 cm

3 . Motorsykkelen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet. 2. Klasse M kode 147. 3. Beltemotorsykkel med eller uten tilhengerslede.

4. Tohjuls moped. § 3-4. Førerett i klasse A1 Førerett i klasse A1 gjelder for: 1. Lett motorsykkel med eller uten sidevogn. 2. Tohjuls moped. For kjøring i Norge omfatter føreretten i tillegg: 1. Klasse M kode 147. Dersom mopedens egenvekt er over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), må fører være fylt 18 år. 2. Beltemotorsykkel med eller uten tilhengerslede. 3. Trehjuls moped.

•=Utdrag fra Kjøretøyforskriften § 2-3 pkt. 2:

c)Trehjuls motorsykkel: Motorvogn med tre symmetrisk plasserte hjul, som har motor med slagvolum på mer enn 50 m3 dersom den har forbrenningsmotor, og/eller en høyeste konstruksjonshastighet på mer enn 45 km/t.

Vedlegg 1 angir bestemte regler for førerens helse

Det sies bla.:

§ 1. Generelle bestemmelser om helse.

Ingen må føre motorvogn når vedkommende på grunn av sykdom, annen påvist eller sannsynlig helsesvekkelse eller bruk av medikamenter ikke er i stand til å kjøre på trygg måte.

Når innehaver av førerkort som følge av langvarig svekkelse av helse eller førlighet er i tvil om fortsatt kjøring kan skje på trygg måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse.

Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen, jf. lov om helsepersonell § 34, jf. § 76, jf. forskrift fastsatt i medhold av tidligere legelov § 48. Førerkortinnehaveren skal innlevere førerkortet til politiet. Dersom melding ikke kreves, er kjøring likevel ikke tillatt, så lenge tilstanden varer.

§ 2. Krav til helse og førlighet – klassene A, A1, B, B1, BE, M kode 147, S og T

For førerkort i klassene A, A1, B, B1, BE, M kode 147, S og T gjelder følgende krav til førerens helse:

1. Synsstyrken må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes samtidig. Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå denne synsstyrken, plikter føreren å bruke slik korreksjon under kjøring. Dersom synsstyrken på ett øye er mindre enn 0,05, må synsstyrken på det andre øyet være minst 0,6, eventuelt med optisk korreksjon. Ved plutselig tap eller betydelig reduksjon av syn på ett øye, må det gå minst 6 måneder fra synstapet inntrådte til førerkort kan utstedes eller motorvogn føres. Tilsvarende gjelder funksjonell enøydhet på grunn av manglende samsyn.

2. Synsfeltet må være normalt på minst ett øye.

3. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet i løpet av de siste 12 måneder.

4. Det må ikke være alvorlig sinnslidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser, som kan være farlige i trafikken.

5. Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne.

6. Det må ikke være andre sykdomstilstander som gjør eller kan gjøre føreren uskikket til å føre motorvogn.

7. Førlighetskrav: a) Førligheten må være tilstrekkelig for sikker manøvrering av motorvognen. b) Når førlighetsreduksjon antas å være stasjonær, avgjør regionvegkontoret ved eventuell praktisk prøve om manøvreringsevnen er betryggende, eventuelt med ekstrautstyr på kjøretøyet.

Førerkortets begrensinger

Førerkort med begrensning.
Førerkort kan, hvor særlige helsemessige eller andre forhold hos søkeren gjør det nødvendig, begrenses til å gjelde:

a) for kjøring med motorvogn av bestemt gruppe eller type, eller med nærmere angitt utstyr, eller
b) for kortere tidsrom enn bestemt i disse forskrifter, eller
c) på andre bestemte vilkår.
Begrensning av førerkort til kjøring på bestemte geografiske områder, avgjøres av Vegdirektoratet etter tilråding fra vegkontoret.

Førerkortet gis påtegning om begrensning, men eventuell sykdomsart anføres ikke. Koder for begrensing vedr. motorsykkel kan være:

Oversikt over aktuelle koder finner du ved å klikke her

Førerett i klasse B gjelder for:

1. Motorvogn med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Gjelder ikke for motorsykkel, beltebil, beltemotorsykkel og tohjuls moped.
2. Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
3. Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger hvor samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3.500 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige motorvognens egenvekt.
4. Tre- eller firehjuls motorsykkel.
5. Klasse M kode 147.

I tillegg gjelder føreretten for kjøring i Norge:

1. Beltebil med eller uten tilhengerslede.
2. Klasse M kode 146.
3. Tilhenger til tre- eller firehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 cm3 , når tillatt totalvekt for tilhengeren er høyst 750 kg. Trekkvognen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet.
0 Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006).

Materiell ( sykler, sidevogner o.l.)

Likevel MC Norge har pr i dag ikke en funksjonstilpasset skolesykkel. Sykkelen vi har tror vi likevel vi kan få godkjent til opplæring. Denne kan anvendes med alle betjeninger på styret. Sykkelen har sidevogn og er derfor best egnet for førere med funksjonsnedsettelser i bena. Trafikkstasjonene vil sannsynligvis godkjenne en tilpasset sykkel som også er midlertidig ombygget til skolebruk. Det vil si at dersom du har en egen sykkel kan denne relativt enkelt bygges om som skolesykkel og praktisk prøve kan avlegges. Likevel er det mer regelen enn unntaket at kjørelærer og til slutt sensor ikke sitter på sykkelen, men kjører bak.  Om det er mulig å gjennomføre hele opplæringen på dette prinsippet vil kun en søknad om dispensasjon bety at man kanskje kan unngå fordyrende ombygging.

Læreplan

Begrensinger:

Dersom sykkelen bygges om til å passe en enkelt bruker kan førerkortet utstedes til å gjelde aktuell sykkel eller andre tilsvarende sykler med godkjent utstyr. Flytting av gear, brems, montering av sidevogn o.l. kan være slike ombyggninger. Se også kodene ovenfor.

Økonomi

Slik det ser ut pr. i dag vil opplæring kunne foregå til samme pris som annen tilsvarende opplæring. Dersom kandidaten stiller med egen sykkel kan dette sågar føre til lavere kostnader.