En funksjonshemning dukker kun opp i det en person på grunn av arv, medfødt skade eller ervervet skade ikke oppfyller de krav samfunnet stiller eller krever. Dersom man ved hjelp av tekniske eller andre hjelpemidler kan forsere utfordringene og således oppfylle de omtalte krav er funksjonshemningen borte. Dette er alles oppgave å bidra til.

Statens vegvesen oppgir at det er mer enn 420 000 personer i Norge som ha førerkort for klasse A og det er ca 215 000 registrerte motorsykler i Norge (2021-tall). Går vi noe tiår tilbake var tallet ca. 20 000. Dette sier oss at vi de siste årene har sett en utvikling av motorsyklisme fra å være en interesse for gutter fra 18-25 år til å bli en folkeinteresse som fanges av alle aldersgrupper og samfunnslag. At mennesker med en eller flere funksjonshemninger fatter interesse for også dette området etter ulykke, skade eller medfødt lyte er ikke underlig. Med den tekniske utviklingen vi ser i alle deler av samfunnet har man snudd individets oppfatning av det umulige til det mulige er bevist til å bli et fokus på det muliges kunst der man ved hjelp av teknikk og entusiasme finner løsninger som fjerner flere og flere hindre og således eliminerer funksjonshemningens betydning og kraft. Tar man synsforstyrrelser som eksempel ser vi at samfunnet knapt vurderer dette som en funksjonshemning fordi man har funnet så gode hjelpemiddel for synsforstyrrelser at det ikke oppleves som problem for verken brukeren eller samfunnet rundt.

Tilbake til motorsykkelen. Det å kjøre motorsykkel er på mange vis en aktivitet som appellerer til sansene ettersom svært mange av inntrykkene fra en motorsykkeltur kommer via syn, lukt, hørsel og følelsen av vind og vær. Det er samtidig en aktivitet som stiller krav til utøver og som gir en mestringsopplevelse. Det er således ikke en grunn til at dette ikke er like er tiltrekkende for en aktuell utøver selv om en stor eller liten funksjonshemning står i veien for det ved de tekniske løsninger som tilby`s i standard sykler i dag.

MC- miljøet er kjent for sin solidaritet og store nettverk. Det er lett å få innpass «uansett hvordan du er» og miljøet tilkjennegir at det tar vare på «sine». Dette vil tiltrekke mange mennesker i det samfunnet som ikke alltid representerer de samme verdier. Likevel MC Norge har som mål og målgruppe «å gi mennesker med ulike funksjonshemninger informasjon om mulighet til å kunne kjøre motorsykkel ved hjelp av tilgjengelige, funksjonelle og trafikksikre hjelpemiddel. » Dette uttaler vi i klartekst for å peke på viktigheten av å ikke la seg stoppe dersom det å kjøre motorsykkel er noe man vil selv om forholdene direkte ikke ligger til rette for det.  Folk som tidligere har kjørt motorsykkel men som har forulykket  har ofte under huden de verdier og erfaring fra det vi her skisserer. For mange er dette det de har og har hatt som sitt miljø og sin interesse. Det å kunne fortsette i klubben som aktiv medlem , delta på turer, delta i samtalen om forrige og neste treff, ha meninger om utstyr og sykler krever på mange vis at du fremdeles kjører sykkel. Ellers vil man på sikt «dette av lasset». At mulighetene blir satt fokus på for denne gruppen vil bidra positivt til rehabiliteringen etter ulykke eller skade og samtidig gi store samfunnsmessige gevinster som kun lar seg måle i den enkeltes livskvalitet. Det å sette fokus på dette og å bidra til å vise vei frem til et nytt eller fortsatt liv på sykkel blir derfor en svært meningsfylt oppgave for Likevel MC Norge.