MENY

Styret i Likevel MC Norge

Bak f.v. styremedlem Kjell Ove Oppedal, medlem Ed B. Larsen, 
varamedlem i styret Terje Wollertsen og varamedlem i styret Grethe Fure.
Foran f.v. medlem Tom Tyskeberg, medlem Siv Jorunn Fossum og leder av styret Hein A. Kvalheim. Foto: Jarle Pedersen
Bak f.v. styremedlem Kjell Ove Oppedal, medlem Ed B. Larsen, varamedlem i styret Terje Wollertsen og varamedlem i styret Grethe Fure. Foran f.v. medlem Tom Tyskeberg, medlem Siv Jorunn Fossum og leder av styret Hein A. Kvalheim. Foto: Jarle Pedersen

Fra venstre: Kjell Ove Oppedal, Hein A. Kvalheim og Bjørn Heradstveit.

Likevel MC Norge kan kontaktes via vår adresse:

Likevel MC Norge
Geitevikja 63
5353 Straume
Mobil 909 94 800
mail: adm@likevelmc.no

Styret består av:

Hein A. Kvalheim
Geitevikja
5353 Straume
Jobb 55 55 22 49
tlf. 56 32 12 00
Mobil 909 94 800
mail: hein.kvalheim@sjomannskirken.no

Kjell Ove Oppedal
Hetlevikåsen 98
5173 Loddefjord
Tlf 55 93 03 03
Mobil 90 18 86 75
mail: kjellopp@online.no

Bjørn Heradstveit

Bjørndalsstølen 17

5161 Loddefjord

Mobil: 91 76 44 64
mail: b-herads@frisurf.no

Varamedlemmer i styret:
Terje Wollertsen og Grethe Fure


Statutter
vedtatt 11.11.01, sist endret 01.03.02

§ 1. Organisasjonens status og navn

"Likevel MC Norge" er en selvstendig interesseorganisasjon. Organisasjonen skal være politisk og religiøs uavhengig.Stiftelsesdato er 11.november 2001.

§ 2. Formål

Målet med Likevel MC Norge er å gi mennesker med ulike funksjonshemninger informasjon om, og mulighet til å kunne kjøre motorsykkel ved hjelp av tilgjengelige, funksjonelle og trafikksikre hjelpemiddel.

§ 3. Målgruppe

Målgruppen for arbeidet er alle som på grunn av medfødt eller oppstått skade eller lyte ikke kan anvende en ordinær/standard motorsykkel og/eller dens betjeningsorgan, men der dette kan muliggjøres gjennom eksisterende eller utviklede hjelpemiddel eller ombygninger.

§ 4. Medlemmer

Medlem kan alle være som er definert i målgruppen eller av annen grunn er interessert i arbeidet. Styret kan nekte opptak av medlemmer når det finnes grunnlag for dette. Alle må ha betalt fastsatt kontingent for å kunne regnes som medlemmer.

§ 5. Arbeidsform/virksomhet

Likevel MC Norge skal i hovedsak utføre arbeid etter formålet gjennom internett og hjemmesiden www. likevel.mc.no, samt gjennom arbeid mot myndigheter i forhold til regelverk vedr. førerkortforskrifter, kjøretøyforskrifter og avgiftsproblematikk. Likevel MC Norge har rett til å knytte seg til internasjonale organisasjoner med samme formål.

§ 6. Styret

Ethvert medlem kan velges inn i styret. Valg på ordinært styre skal være skriftlig Styret skal bestså av leder, sekretær og kasserer, samt om mulig to varamenn. Styret konstituerer seg selv. Styreperioden er to år. Styret velges av årsmøtet annenhvert år. Styret er ansvarlig for:

* Organisasjonens løpende aktiviteter

* Innkreving av kontingent

* Avtaler med samarbeidspartnere

* Føring av medlemskartotek

* Økonomisk forvaltning, herunder bokførsel av regnskap. Det skal føres regnskap for aktivitetene. Regnskapet skal ved årsslutt revideres av registrert revisor eller tilsvarende.

* Avholdelse av årsmøte, herunder valg av tidspunkt og form

* Vedtak av budsjett.

Styrets leder har signatur for organisasjonen.

§ 7. Årsmøtet

Årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar. Årsmøtet kan avholdes uten fysisk tilstedeværelse dersom dette blir tilrettelagt på en tilfredsstillende måte. Alle registrerte medlemmer kan pr. brev. eller elektronisk post melde saker til styret og årsmøtet. For saker til årsmøtet skal dette meldes senest innen utgangen av januar samme år. Årsmøtet er interesseorganisasjonens høyeste organ og dets viktigste oppgaver er:

* Valg av strategi og satsingsområder

* Organisering av virksomheten

* Godkjenning av regnskap

* Valg av styre hver 2. år

* Endring av statutter

* Fastsettelse av kontingent

* Valg av valgkomite på to medlemmer

§ 9.Opphør

Opphør av Likevel MC Norge avgjøres av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer. Ved eventuelt opphør overføres eventuelle midler og eiendeler Norsk Motorcykkel Union.

§ 10. Endring av statutter

Endring av disse statuttene kan bare foretaes av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer.

  VEGVESENET

  NMCU

  LINKER

https://www.instagram.com/likevelmc/

Instagram


.